Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар


Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай орон сууц, худалдаа үйлчилгээний барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан.