СҮҮлийн үеийн технологи

Хөгжилтэй орнуудын сүүлийн үед ашиглаж буй өндөр барилгын технологиор 16-26 давхар бүхий орон сууцны барилга барина.