Цахилгааны техникийн нөхцөл /ЗГ-ын 263 дугаар тогттоолын дагуу шинэчлэгдсэн/

Эрчим хүчний яамны Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох комиссын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.