2014-2015

2015.01.23

2014 оны I улирал

Төлөвлөгөө

Ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулахИргэдтэй 2 ба 3 талт гэрээ байгуулах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны II улирал

Төлөвлөгөө

А блокын айлуудад түрээсийн зардлыг өгч, газрыг чөлөөлөхТехникийн нөхцөлүүдийг авахА блокын хогыг ачиж, цэвэрлэхА блокын нутаг дэвсгэрийн хөрсний инженер геологийн судалгаа хийх
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны III улирал

Төлөвлөгөө

Барилгын хашаа татах Хуучин шугам сүлжээ зөөх Дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэх
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны IV улирал

Төлөвлөгөө

Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн "өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл"-ийн хуралд барилгын бүтээцийг танилцуулахДэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэх
дэлгэрэнгүй