2015-2016

2015.01.23

2015 I улирал

Төлөвлөгөө

Шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2015 II улирал

Төлөвлөгөө

Ажилчдын түр байр барихДэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэхА блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй