Төслийн хэрэгжилт

2014.10.24

Өндөр барилгын комиссын хурал

Төслийн хэрэгжилт

Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл-ийн 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлаар эверест сити хорооллын барилгын бүтээцийг танилцуулсан.
дэлгэрэнгүй
2014.09.24

Дулааны шугам сүлжээний угсралт

Төслийн хэрэгжилт

А блокын цэвэр усны болон дулааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний яамны Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох комиссын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.
дэлгэрэнгүй
2014.07.24

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

Төслийн хэрэгжилт

Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай орон сууц, худалдаа үйлчилгээний барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан.
дэлгэрэнгүй
2014.07.24

Хөрсний хурдатгалын судалгаа

Төслийн хэрэгжилт

ШУА-ийн одон орон геофизикийн судалгааны төвөөр а блокын газар хөдөлөлтийн түшингийн нарийн судалгааг хийсэн.
дэлгэрэнгүй
2014.06.24

Барилгын хашааны ажил

Төслийн хэрэгжилт

А блокын нийт 7,5 га газрыг бүрэн хашаажуулсан.
дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/497 тоот захирамжыг гардан авсан.
дэлгэрэнгүй
А блокын нутаг дэвсгэрт байсан 10кВт-ын цахилгааны шугам, цвэр усны 500 шугамыг зөөн шилжүүлж, холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн.
дэлгэрэнгүй
2014.05.24

Хог ачиж, цэвэрлэх ажил

Төслийн хэрэгжилт

А блокын нүүсэн айл өрхийн болон гудам талбайн нийт 12,200 м3 хог хаягдлыг улаанчулуутын хогын цэгт ачиж буулгасан.
дэлгэрэнгүй
2014.05.23

Хөрсний ариутгалын ажил

Төслийн хэрэгжилт

140 айлын 250 гаруй ил жорлон, хөрсний бохирдолыг арилгах, ариутгах ажлыг хийсэн.
дэлгэрэнгүй