Өндөр барилгын комиссын хурал

Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл-ийн 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлаар эверест сити хорооллын барилгын бүтээцийг танилцуулсан.