2014 оны II улирал


  • А блокын айлуудад түрээсийн зардлыг өгч, газрыг чөлөөлөх
  • Техникийн нөхцөлүүдийг авах
  • А блокын хогыг ачиж, цэвэрлэх
  • А блокын нутаг дэвсгэрийн хөрсний инженер геологийн судалгаа хийх