2014 оны III улирал


  • Барилгын хашаа татах
  • Хуучин шугам сүлжээ зөөх
  • Дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэх