2014 оны IV улирал  • Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн "өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл"-ийн хуралд барилгын бүтээцийг танилцуулах
  • Дэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэх