2015 II улирал


  • Ажилчдын түр байр барих
  • Дэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэх
  • А блокын бүтээн байгуулалтын ажил